^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECI

 

Informacja o ochronie danych osobowych.  - ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000); Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Administratorem danych osobowych jest firma: Rozwój i Edukacja „BIK-ART” Buchta i Wspólnicy Spółka Jawna; ul. Na Grobli 19, 43-100 Tychy, prowadząca Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” w Tychach.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji:
  • umowy o świadczenie usług wychowania przedszkolnego;
  • realizacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego Dziecka IPETD
  • realizacji Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka WWRD.
 3. Administrator Danych Osobowych ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów oświatowych, rewalidacyjnych i terapeutycznych realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności SIO Systemu Informacji Oświatowej; ODPN (finansowanie zadań oświatowych) oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, prowadzące zajęcia terapeutyczne (z zakresu hipoterapii, dogoterapii, szachów, fizjoterapii, aqua gimnastyki), innych z którym ADO zawarł stosowne umowy.
 5. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług wychowania przedszkolnego, rewalidacyjnych i terapeutycznych, a ponadto przez czas wynikający z prawa oświatowego; czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, oraz czas wynikający z przepisów prawa podatkowego i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do:
  • żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,
  • przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych.
 8. Dane osobowe:
  • imiona i nazwisko;
  • miejsce i data urodzenia;
  • adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;
  • numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość - w przypadku cudzoziemca (np. numer paszportu lub karty pobytu);
  • adres e-mail;
  • numer telefonu;
  • zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy w zakresie usług przedszkolnych;
  • zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy w zakresie usług rewalidacyjnych i terapeutycznych (np. niezbędne dokumenty medyczne, orzeczenia PPP, opinie PPP)
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwi zawarcie umowy o świadczenie usług przedszkolnych, rewalidacyjnych i terapeutycznych.
 10. Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 11. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych oraz wizerunku Dziecka (zdjęcia, nagrania DVD, foldery) dla potrzeb Przedszkola Specjalnego zgodnie z powyższymi przepisami oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.