^Powrót na początek
  
Get Adobe Flash player

mgr Katarzyna Buchta


Dyrektor Spółki Jawnej Rozwój i Edukacja "BIK-ART" będącego Organem Prowadzącym Przedszkola Specjalnego

„Zaczarowany Ogród”.

Dyrektor ds. terapeutycznych.

W latach 2002 – 2012 Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, pedagog – terapeuta.

Wykształcenie:

  • UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii; Pedagogika specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.
  • AKADEMIA EKONOMICZNA w Katowicach, Kolegium Zarządzania, Studia Podyplomowe: Informatyka w szkole.
  • POLITECHNIKA ŚLĄSKA w Zabrzu, Wydział Organizacji i Zarządzania; Studia Podyplomowe: Zarządzanie placówką oświatową i przedsiębiorczość.
  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs Kwalifikacyjny – Terapia Pedagogiczna. Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do sprawowania nadzoru pedagogicznego.
  • Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „METIS”w Katowicach, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych. Kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i Zespołem Aspergera.
  • Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli „REDICUS” w Tychach, Kurs Kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą ze niepełnosprawnością umysłową.

Zakres działań:

  • zarządzanie placówką,
  • prowadzenie terapii dzieci z deficytami rozwojowymi,
  • poradnictwo dla rodzin w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dodatkowe doskonalenie zawodowe:

1. Młodzieżowe Centrum Pomocy i Edukacji Psychologicznej w Katowicach
Warsztat doskonalący w zakresie:
treningu zachowań asertywnych (60 godz.)
1994/1995

2. Polskie Towarzystwo Dysleksji o/Gdańsk
Kurs Specjalistyczny
Dysleksja rozwojowa – teoria, diagnoza i terapia (150 godz.)
1995/1996

3. Polskie Towarzystwo Dysleksji – Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Specjalnymi Trudnościami w Uczeniu się – mgr Zdzisława Saduś Katowice
Warsztaty Szkoleniowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna uczniów mających specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu” (21 godz.)
1999 r.

4. ROM–E „METIS” – udział w pracach grupy warsztatowo–szkoleniowej dla pracowników PPP – efektem pracy było opracowanie:
Standardów diagnostyczno–terapeutycznych dla uczniów dyslektycznych
1999/2000

5. Współudział w tworzeniu i realizacji programu – ROM-E „METIS”
”Profilaktyka dysleksji rozwojowej”
2002/2001

6. Wojewódzkie Sympozjum Dla Dyrektorów PPP organizowany w ramach Wojewódzkiego programu, seminarium na temat poradnictwa (2 dni)
ROM–E „METIS” – Kuratorium Oświaty w Katowicach
09/2002 r.

7. ROM–E „METIS” – szkolenie „Zaburzenia jedzenia i zaburzenia depresyjne” (20 godz.)
2001/2002

8. ROM–E „METIS” – szkolenie
”Dokumentacja pracy poradni” – podnoszenie jakości usług w pracy poradni psychologiczno–pedagogicznej (50 godz.)
2002/2003

9. ROM–E „METIS” – szkolenie
”Pomoc psychologiczno–pedagogiczna uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie PPP” (10 godz.)
2002/2003

10. ROM–E „METIS” – Konferencja
”I Forum Profilaktyki – szkolny profilaktyki”
06/2003 r.

11. ROM–E „METIS” – Konferencja naukowo–szkoleniowa
”Z przedszkola do szkoły, jak stać się dobrym uczniem” (20 godz.)
09/2003 r.
 
12. ROM–E „METIS” – szkolenie
”Praca nad klimatem w poradni. Zarządzanie zasobami ludzkimi” (20 godz.)
2003/2004

13. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – szkolenie
„Tworzenie programów profilaktycznych w szkołach w zakresie przeciwdziałania patologiom” (2 dni)
11/2003 r.

14. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” – warsztaty metodyczne
„Praktyczne zastosowanie narzędzi Internetu” (8 godz.)
03/2004 r.

15. Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez: mgr K. Pęczkowską i mgr M. Żak
„Metody pomocy psychologicznej dla osób po traumatycznych przeżyciach życiowych – diagnoza i interwencja kryzysowa” (24 godz.)
05/2004 r.

16. Konferencja naukowa międzynarodowa Warszawa – Polskie Towarzystwo Dysleksji nt.: „Dysleksja: od badań mózgu do praktyki” (2 dni)
09/2004 r.

17. ROM–E „METIS” – Konferencja szkoleniowa
„Orientacja, informacja i poradnictwo zawodowe w szkole” (10 godz.)
09/2004 r.

18. ROM–E „METIS” – Konferencja szkoleniowa
„Integracja europejska – nowe wyzwania dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego” (20godz.)
10/2004 r.

19. Studio Edukacyjne EKO–TUR: „Kurs – zmiany w przepisach Karty Nauczyciela” (8 godz.)
10/2004 r.

20. Szkolenie pt. „Diagnoza i terapia dzieci autystycznych. Depresja dzieci i młodzieży”
Violetta Ambroziak psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta (8 godz.)
03/2006 r.

21. Konferencja ZAWODOWE DROGOWSKAZY – wsparcie dla modernizacji oferty szkół
ECORYS Nederland BV (8 godz.)
03/2006 r.

22. Kurs w zakresie zwiększenia wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki orientacji i poradnictwa zawodowego – ECORYS Nederland BV (40 godz.)
04/2006 r.

23. Studio Edukacyjne EKO–TUR: „Kurs Kadrowy” (16 godz.)
09/2006 r.

24. Szkolenie pt. „Zaburzenia stresowe pourazowe u dzieci. Diagnoza i terapia. Praca z lękiem – ujęcie systemowe.”
Violetta Ambroziak psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeuta (7 godz.)
12/2006 r.

25. Konferencja szkoleniowa organizowana przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną w Mikołowie pt. „Praca systemowa z rodziną”
warsztat o. Filip Buczyński „Lęki i obawy umierającego pacjenta i jego rodziny.” (8 godz.)
04/2007 r.

26. ROM-E „METIS” – Grupa Wsparcia dla Dyrektorów Poradni Psychologiczno–Pedagogicznych z terenu woj. Śląskiego
od 2002 r. do nadal

27. Szkolenie TAXUS „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w jednostkach oświatowych”
05/2007 r.

28. Szkolenie nt.: „Ochrona danych osobowych” SAMORZĄDOWE CENTRUM DORADCZO–KONSULTACYJNE
09/2005 r.

29. ROM–E „METIS” – II Sympozjum dla Dyrektorów PPP – Zarządzanie jakością pracy poradni psychologiczno–pedagogicznej (20 godz.)
05/2007 r.

30. Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wojewódzka Konferencja dla Dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych pt. „Wspieranie szkół i placówek we wdrażaniu programów naprawczych wynikających z przeprowadzonych przeglądów w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” (4 godz.)
11/2007 r.

31. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice – warsztaty metodyczne pt. „Planowanie Rozwoju Placówki” (6 godz.)
01/2008 r.

32. Konferencja nt. „Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniami autystycznymi” – Instytut Wspierania Rozwoju Dziecka Gdańsk. (4 godz.)
2/2008 r.

33. Konferencja „Perspektywy rozwoju pomocy psychologiczno–pedagogicznej” – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach
04/2008 r.

34. Szkolenie pt. „Szukając siebie. Zaburzenia psychiczne okresu dzieciństwa oraz okresu dorastania” (5 godz.)
Psychoterapeuta mgr K. Sitnik – Warchulska
05/2008 r.

35. Szkolenie pt. „Zastosowanie procesu negocjacyjnego w komunikacji ze stronami konfliktu” – Ogólnopolski Ośrodek Konferencyjny Kraków (20 godz.)
10/2008 r.

36. Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie – II Kongres Prawa Oświatowego (18 godz.)
12/2008 r.

37. Seminarium nt. „Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy” – Centrum Szkoleniowe A–Z. (8 godz.)
02/2009 r.

38. ROM–E „METIS” szkolenie nt. „Wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela” (5 godz.)
03/2009 r.

39. ROM–E „METIS” szkolenie nt. „Zagrożona młodzież: depresja, depresyjność, problem samouszkodzeń” (4 godz.)
03/2009 r.

40. A i B Centrum Administracji i Biznesu szkolenie: „Jak przygotować jednostkę do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy”
05/2009 r.

41. Szkolenie nt. „Psychiatryczne wskazania do nauczania indywidualnego i formy kształcenia dzieci ze schorzeniami somatycznymi”
dr n.med. K. Wojaczyńska–Stanek, lek. med. A. Lamparska–Warchalska
10/2009 r.

42. Szkolenie Seana Gryffina nt. „Irlandzkiego systemu kształcenia uczniów ze SPE” PPP Tychy
10/2009 r.

43. Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Badań w Oświacie szkolenie pt. „Zadania dyrektora w świetle nowego rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym” (7 godz.)
10/2009 r.

44. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM Katowice dr J. Grad – szkolenie pt.:
„Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli” (4 godz.)
11/2009 r.

45. Instytut Eriksonowski – szkolenie nt. „Pomocy psychologiczno–pedagogicznej w aspekcie terapeutycznym” mgr Maria Marquardt
12/2009 r.

46. Ośrodek Szkoleniowo–Doradczy NOWATOR nt. „Ochrona danych osobowych zasady i wymagania wynikające z aktualnych przepisów”
12/2009r.

47. Konferencja szkoleniowa nt. „Trudny uczeń – karać czy wychowywać” PPP Tychy
04/2010 r.

48. Seminarium nt. „Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy obowiązujące od września 2010 r.” – Centrum Szkoleniowe A–Z (8 godz.)
12/2010 r.

49. Szkolenie teoretyczno–warsztatowe „Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju” I stopień
Gdańska Pracownia Pomocy Pedagogicznej i Terapeutycznej w Gdańsku
04/2015 r.

Copyright © 2013. ZACZAROWANY OGRÓD Rights Reserved.